มืด

เจ้าบ้านรวมหัวรุม 'ไอซ์ พาดี้' ที่งานนี้ขอวางแปรงแต่งหน้ามาลุยเข้าครัวครั้งแรก! l What The Food EP.9

GoodDayOfficial
ติดตาม
มุมมอง 974 956
98% 9 584 166

facebook.com/Gooddayofficial-2208088682798362/
ติดต่อโดยตรงพวกเราได้ทาง 096-932-6329
หรือ rattawan.k@slm.co.th
#GoodDayOfficial
#WhatTheFood

เผยแพร่เมื่อ

 

20 พ.ย. 2020

แชร์:

แชร์:

ดาวน์โหลด:

โหลดลิงค์.....

เพิ่มลงใน:

เพลย์ลิสต์ของฉัน
ดูภายหลัง
ความคิดเห็น 100
GoodDayOfficial
GoodDayOfficial 3 หลายเดือนก่อน
ลงทะเบียนตอบคำถามในลิ้งก์ด้านล่าง เพื่อลุ้นรับของขวัญพิเศษจากอายิโนะโมะโต๊ะ ติดตามประกาศรายชื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ได้ที่ FACEBOOK Fanpage : Umami Lovers ลงทะเบียนได้ที่ >> forms.gle/KuiKmjFYspqqh9QN7
อิศริญา นุชไสว
อิศริญา นุชไสว 21 วันที่ผ่านมา
@Nanthika Thamnam น่ารัก
ศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณ
ศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณ 2 หลายเดือนก่อน
ปลากะพง เขียนแบบนี้นะทีมงาน
PATINYA KOMSRI
PATINYA KOMSRI 2 หลายเดือนก่อน
ไป
PATINYA KOMSRI
PATINYA KOMSRI 2 หลายเดือนก่อน
@Nanthika Thamnam ชลชชชบลชชบบบบชชบชชชบชชลบชขขชบชลขขขขบชชชบขขขบขชชชบบขชชขบชชชชชขบบขขขขบขชบขชชขขชขขขขบขขขชขชขขขวขชขขขชชขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขบขขบขชบบขชขชชชขชขขขขขชขขขขบขขขขขขขขบบขชขชชชบชบขชชบขบชลบบบบลชบชบลขบบขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขชขขชขขชขขขขขขขบขขขขขขขขบขบขขขขบชบบขขขขชชชขขขขขบชชบขบขขบขขบขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขบขขขขขขขขขขชขขขขบขชขขบชขบขชขชชชชขชชชชขขชชชชชชชชชชชชชชชลชชชชชชชชชชชชชชชชชบชชชชชลบชบขขชชชขขชขชขขขขขขขชขขชขขขขขขขชขขขชขขชขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขบขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขชขขขขชขขชขบขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขชขขขบขขขขขขชชขขขขขบชขขขชขขชขขขขขขชบขขขขขขขขขขขชขขบชขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขบขขชขขขชขบขขขขขขขขชขขชขชขชชขบชขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขบขชขขบขขชขขชชขขขขขขขบขขบขชบบชชบขขชขชขบบขขขขขขขขขชขขขขขขขชขขขขขขขขขชขชขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขบขขขขขขขขบชชขขขชขขขขขขขขชขขขบขขขชขบขบขชขขขบขขขขขขชขขขขขขขชขขขขขชขขชขขขขบขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขบขขชขขขขขขขขขขขขชขขชขขขขขขขขขขขชขบขขบขชขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขชชขขขชขขขชขขขชขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขชขขชขขชขชขขขบขขขขขขบขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขบขชขชขขขขขชขขชขขขชขขขขขขขขขขขชขขขขชขชขขขขขบขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขชบขขขขขขขขขขขขขขขขขขชชขขชขชขขขขขขขขขขขขชชขชขขขขขขขขบขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขชขขขชขขชขขขขขขขขขขชขขชชขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขชชขขขขขขขขขชขชขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขบขบขขชขขขขขขชขขชขขขชชขขขชขขขขขขขชขชขขขชขขขขขขขชขขขขชชชขขขขขขขขขขขชขขขขขชขขขขขขขขขขขขชขขขชขชขขขขขชชขขขขขขขขชขขขขขขขชขชขขขขขขขขขขขขขขขขชขขชขขขขขขขขขขขขชขชชขขขขชชขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขบขขขบชขขขขขขขขขชขขชขขขขชขขขขขชขชชขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขชขขขขขชขขขชขชขขขขขขขขขขชขขขขขชขขขขขชขขขขขชขขขขชขขชขขขขชขชขขชขขขขขขขบขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขชขขชขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขชขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขชขขขขขขขขขชขขชขขขขขขขชขชชขขขชขขขชขขขขขขชชขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขชขขชชชขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขชขขขชขชขขขขชชขขชขขขขชขขขขขชชชชขขชชขขชชขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขชชขขขขขขขขชขขขขขขชขขขขขขขขขขขชขขขขชขชขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขชขขชขขขขชชขชชขขขขขขขขขขขขขขขชขชขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขชขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขชขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขชขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขชขขขขขชชขชขขขขขขขขขขขขขชขชขขชขขขขชขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขชขขขขขขขขขขขขชขขขชขขขขขขชขชขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขชขขขขขขขขขขขชขขขขขชชขขขขขขขขขขขขขขขชชขขขขขขขชขขขชชชชขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขชขขชขขขขขชขขขขชขข
PP YY
PP YY 3 หลายเดือนก่อน
พี่บิวกิ้นค่ะ
Natnicha Seekhaw
Natnicha Seekhaw 4 วันที่ผ่านมา
ชอบนนท์ กับพี่เจนนี่ พูดใต้มาก น่าร๊าก
View Wee
View Wee 12 วันที่ผ่านมา
และแบบรอดูชื่อขั้นตอนมาก ขั้นตอนการเริ่มทำสักทีหลังจากปอกหน่อไม้มาครึ่งวัน 555+ลั่น
one one พาเพลิน
one one พาเพลิน 17 วันที่ผ่านมา
ยิ่งดูหลายๆอีพี ยิ่งชอบเชฟปอนด์​กับเชฟชานนท์.. มีความฮาเบาๆน่ารักเวลาทำอาหาร
Noo Pu
Noo Pu 29 วันที่ผ่านมา
เชฟสองคนนี้หยอดทุกอีพี มุขมาเรื่อยๆๆ
Thz' Smile
Thz' Smile หลายเดือนก่อน
ไอ้ต้าวนนท์😅💕
Nisarat Silasaeng
Nisarat Silasaeng หลายเดือนก่อน
ชอบตอนนี้มากกก ดูวนรอบที่7แล้ว
Mister East
Mister East หลายเดือนก่อน
20:48 ต้องกลับไปหาเพลงเปาบุ้นจิ้นมาฟังใหม่ โคตรคิดถึง
MaShe FooAlone
MaShe FooAlone หลายเดือนก่อน
กดข้ามไอซ์อะ คือเสียงแสบหูไปหน่อย
Ri RiSA SARiSA
Ri RiSA SARiSA หลายเดือนก่อน
นนท์คือเจ็บตัวบ่อยมากเลยยยย ดูแลตัวเองหน่อยนะ ถึงจะผ่านมาเป็นเดือนแล้วก็เถอะ Be careful จ้า
Pacsagorn Konkham
Pacsagorn Konkham หลายเดือนก่อน
เดวๆเชฟปอนด์ ฉึกกะชัก ปู๊น ๆ=รถไฟ=ลดไฟ อันนี้ฮานะ5555
Khemjira Ratanasathien
Khemjira Ratanasathien หลายเดือนก่อน
พี่ไอซ์น่ารักจัง
jane mha
jane mha หลายเดือนก่อน
ชานนท์กับเสื้อ ADOY ☺💚
hkl yirj
hkl yirj หลายเดือนก่อน
ทีมงานตัดต่อขยี้เก่งมาก55
Pakkaporn' nny
Pakkaporn' nny หลายเดือนก่อน
รายการพาฉันใจบาปอะแก เขาพี่น้องกัน!!!เออ แต่ชั่งเถอะ ลงเรือไปแล้ว #ปอนด์นนท์ค่า🤣😅
organsimpom
organsimpom หลายเดือนก่อน
ไอซ์พาดี้ ก็คือมีความตลกโบ๊ะบ๊ะมากเด้อ😆
Baam Ji
Baam Ji หลายเดือนก่อน
ใครนำนนท์มาทรมานน55555
Parisa Mameaw
Parisa Mameaw หลายเดือนก่อน
😂😂😂😂😂😂😂😂😂นนท์ เจนนี่
Parisa Mameaw
Parisa Mameaw หลายเดือนก่อน
ชอบนนท์ มากกกก🌟🙆🏻‍♀️
BBBEAR RR
BBBEAR RR หลายเดือนก่อน
พี่ไอซ์น่ารักมากกก
BBBEAR RR
BBBEAR RR หลายเดือนก่อน
จากแขนขวาสู่แขนซ้าย 🤣
jira aimee
jira aimee หลายเดือนก่อน
ชอบที่ชานนท์ให้ความรู้แต่ปอนด์ชอบแทรกบางทีก็ไม่ได้รู้เลย
Atjima Trikham
Atjima Trikham หลายเดือนก่อน
ขอสารภาพว่าอีพีนี้เป็นอีพีที่ดูบ่อยสุดแล้ว ไม่เคยรู้จักคุณไอซ์พาดี้เลยเพิ่งมารู้จักอีพีนี้ แต่พอดูแล้วชอบเขามากก ดูมีความสดใสร่าเริงสุด ๆ
Olive Onticha
Olive Onticha หลายเดือนก่อน
ขายของเก่งงงงงงง ทุกคนเลย ❤️
LOVE _PS
LOVE _PS หลายเดือนก่อน
อยากให้พี่เมอามาจังงงง
มด Mod channel
มด Mod channel 2 หลายเดือนก่อน
ชอบพี่เจนนี่กับน้องนนท์พูดใต้มากค่ะ
Missmaeploy Yess
Missmaeploy Yess 2 หลายเดือนก่อน
ชอบเวลานนท์แหงงใต้อ่า น่าร้ากก
KPLUFluF
KPLUFluF 2 หลายเดือนก่อน
ครัวเชฟก็ตลกอ่ะ พ่อแม่อย่าทะเลาะกันนนน
Phisatthaya Suwannaphirom
Phisatthaya Suwannaphirom 2 หลายเดือนก่อน
อยากดูนนท์​กับพี่เจนนี่อีกกกกก
Surasak khowisad
Surasak khowisad 2 หลายเดือนก่อน
ทีมงานบอกไม่เซ็กซี่ เจนนี่โชว์เลยคะ555+
ปาริฉัตร์ พรมจีบ
ปาริฉัตร์ พรมจีบ 2 หลายเดือนก่อน
ขำก็ขำสงสารก็สงสาร #นนท์ตู้เพลง
หรอเหรอ เหรอหรอ
หรอเหรอ เหรอหรอ 2 หลายเดือนก่อน
สงสารอธิการบดี ประจำบ้านพี่เจน 9:33 ป้าแม่บ้านตัวร้าย
bo _bobii
bo _bobii 2 หลายเดือนก่อน
เจนนี่ นนท์ คือ ฮามากกกกกก
Grand Nat
Grand Nat 2 หลายเดือนก่อน
ชอบความพี่ไอซ์❤️คือจัดมุมกล้องเอง รู้ทุกมุม5555555555
Fernnii Cht
Fernnii Cht 2 หลายเดือนก่อน
Ep นี้คือ ลืมแขกรับเชิญเลยจิงๆ ดุแต่พี่เจนนี่กะนนธ์น
Zaii Zyne
Zaii Zyne 2 หลายเดือนก่อน
ยุโรปอะไรอะ ตาจะตี่ตาจะปิดตาจะนอนอยู่แล้ว 55555555555 เอ็นดูชานนท์
Mr. Vayupak
Mr. Vayupak 2 หลายเดือนก่อน
ที่จริงไม่ต้องมีแขกรับเชิญก็ได้นะ ..แค่4คนก็สนุกแล้ว ..คนนี้เวอร์เกิน รำคาญ
ศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณ
ศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณ 2 หลายเดือนก่อน
คือไม่รู้จัก ไอซ์ พาดี้มาก่อน แต่ตอนนี้ ชอบมากกก 55+ เดี๋ยวไปตามๆ
23: 44
23: 44 2 หลายเดือนก่อน
ครัว2เชฟคือแบบบบโมเม้นนนนนน
porapora thuithui
porapora thuithui 2 หลายเดือนก่อน
ไม่แน่ใจนะว่าที่อื่นเป็นแบบนี้มั้ยน้ำย่านางมันต้องเอาไปตำให้พอแหลกแล้วเอามาคั้นกับน้ำให้เป็นสีก่อนป่ะบ้านเราทำแบบนี้
moon black
moon black 2 หลายเดือนก่อน
ใดๆคือใส่เสื้อADOYแล้วฉันจะกรี๊ดเลย🥺
C J
C J 2 หลายเดือนก่อน
เอามิลลิมาดิ55555
Naruemol Tubkan
Naruemol Tubkan 2 หลายเดือนก่อน
นนท์ตลกมากกกก ชานนท์กับปอนด์ก้อโคตรตลกเลย นั่งดูไปขำไป
พื้นที่ความสุข
พื้นที่ความสุข 2 หลายเดือนก่อน
ฉันปลื้มพินน พูดใต้
hihelloอันยอง
hihelloอันยอง 2 หลายเดือนก่อน
27:19 ผู้ชายแกล้ง = ผู้ชายชอบ บ้าจีงงงงง ว่าจะไม่จิ้นละนะ!!!
fonfon sayhi
fonfon sayhi 2 หลายเดือนก่อน
ปอนด์คือโดนทุกEP ไม่ชามก็อะไรสักอย่างบังกล้อง ซงซานนนน 5555555
Pattanan A.
Pattanan A. 2 หลายเดือนก่อน
ครัวใต้คือฮาสุดแล้ว ขายของเก่งด้วย ชอบมาก 5555555
Hatsu Meiku
Hatsu Meiku 2 หลายเดือนก่อน
Adakah orang Indonesia disini 555 sepertinya aku saja
GIFT TERBO
GIFT TERBO 2 หลายเดือนก่อน
สงสารนนทนนท์5555
BANK RED
BANK RED 2 หลายเดือนก่อน
อยากให้ป้าป๋อมมา 55 น่าจะสนุกดี
Pun Mino
Pun Mino 2 หลายเดือนก่อน
อยากให้เชฟลัทมาคับ
fahh Light
fahh Light 2 หลายเดือนก่อน
ขอแขกรับเชิญ เป็นยายกับพี่กอล์ฟบ้างน้า
Methinee Ch
Methinee Ch 2 หลายเดือนก่อน
พี่เจนนี่ดูแลนนท์ น่าร้ากกก
Phakteera J
Phakteera J 2 หลายเดือนก่อน
ชอบตอนสาวใต้คุยกัน😂 4:51 เรือพร้อมม
Sukanya Singkru
Sukanya Singkru 2 หลายเดือนก่อน
อยากเห็นพี่โอ๊ต ปราโมทย์ เข้าครัวกะน้องนนท์คะ
Sukanya Singkru
Sukanya Singkru 2 หลายเดือนก่อน
ภาคกลางก็เรียกแกงส้มคะ น้องนนท์ พี่เจนนี่ 😜
Sphanx
Sphanx 2 หลายเดือนก่อน
พี่ไอซ์น่ารักมากกกก แงงง เอ็นดูทาโก้555
liberty _.
liberty _. 2 หลายเดือนก่อน
คิดถึงพี่นนท์ท์ท์
liberty _.
liberty _. 2 หลายเดือนก่อน
พี่ชานนท์กับพี่ปอนด์น่ารักกก
Bebe hoky
Bebe hoky 2 หลายเดือนก่อน
25:08 ชอบตอนครก Rose Gold 55555555 ตลกกกก ตัดต่อเอฟเฟกต์ดีๆๆไ
Just Love
Just Love 2 หลายเดือนก่อน
รอพี่แก้วมาสเตอร์เชฟยุน้าา อยากเห็นว่าปอนกับชานนท์จะขิงเก่งอยู่มั้ย555
Som O Pomelo89
Som O Pomelo89 2 หลายเดือนก่อน
ฝั่งสองเชฟคือตีกันเก๊งงงงงง 555555 พอมาฝั่งพี่เจนนี่กับบน์คือคนนึงร้องคนนึงเต้น โอ๊ย ความเข้ากันอะ 55555 และตัดไปที่พาดี้คือสดใส น่ารัก มีความโบ๊ะบ๊ะ 555555 ep. นี้คือตลก แฮพพรี่!!! 😂😂😂😂
Hello There
Hello There 2 หลายเดือนก่อน
ขอเก้าสุภัสมาบ้างนะค้าา💕
Nicha _9
Nicha _9 2 หลายเดือนก่อน
Epหน้ามาตอนไหนคะ รอดูพี่นนท์🥺
ray pw
ray pw 2 หลายเดือนก่อน
เมอาต้องมาแล้วววววววววววววว
zaii ._z
zaii ._z 2 หลายเดือนก่อน
อยากให้ Trinity มาค้าบ✨
TY production
TY production 2 หลายเดือนก่อน
เห็นแขกรับเชิญไส่แล้วแบบ ผมล่วงอะ
แฟน หรอ
แฟน หรอ 2 หลายเดือนก่อน
รอep.น้องบิวกิ้นพีพีนะคะ คงตีกันวุ่นวายมากๆ555555
Temmy TP
Temmy TP 2 หลายเดือนก่อน
ถ้าอีพีนี้เป็นเจนนี่กับปิงปอง มีบรรเทิง เพราะกูรักชูรส 5555555
จริยา บุญวิเศษ
จริยา บุญวิเศษ 2 หลายเดือนก่อน
ขอให้เอาพี่ภัทร จากokwego มาเป็นแขกรับเชิญค่ะ เพราะพี่ภัทรทำอาหารเก่งให้อยู่ในครัวกับเชฟ *#หรือก็ให้พวกพี่ๆ okwego มาเป็นแขกรับเชิญด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะ❤️🍡📢
วรรนิสา สอนจําปา
วรรนิสา สอนจําปา 2 หลายเดือนก่อน
อยากให้พี่พิมรี่พายจังเลยค่ะ
wunnjeem
wunnjeem 2 หลายเดือนก่อน
อยากเห็นบิวกิ้นกับนนท์555555555555
Napatsorn Patchara
Napatsorn Patchara 2 หลายเดือนก่อน
อยากให้ชวนบิวกิ้นพีพีมาทำอาหารหน่อยค่ะ อยากให้คู่จิ้นบกพพ มาทำอาหารแข๋งกับปอนด์ชานนท์สักหน่อย
มิ้นท์' จ๋า'
มิ้นท์' จ๋า' 2 หลายเดือนก่อน
นนท์ ธนนท์ มาแล้ววว สู้ๆน้าาา
Boonyakorn Srisassawatkul
Boonyakorn Srisassawatkul 2 หลายเดือนก่อน
Vol au vent
Chanthita Lappakdee
Chanthita Lappakdee 3 หลายเดือนก่อน
อยากให้พี่นนนมาค่าาอยากให้3นนท์เจอกันนน🥰💙💙
Jt Jt
Jt Jt 3 หลายเดือนก่อน
อยากให้ออฟกันมาเป็นแขกรับเชิญบ้าง
_nub nhung_
_nub nhung_ 3 หลายเดือนก่อน
EP. หน้า อยากให้โฟกัส จีระกุลมาาาาา เอาโฟกัสมาทีนะค่าาาาาาา
Wssk Makss
Wssk Makss 3 หลายเดือนก่อน
นึกว่ารายการคบเด็กสร้างบ้าน555555 นนท์​เอ้ย ฉันชอบคู่ยูนิตปากร้ายโบ๊ะบ้ะ นนท์เจน
wangsmart phone
wangsmart phone 3 หลายเดือนก่อน
อยากให้มีน เเปลน มาค่ะอยากเห็นคู่นี้ทำอาหารด้วยกัน
Ploy Ploy
Ploy Ploy 3 หลายเดือนก่อน
ชอบดูกี่EP ก็ฮ่า
chrrlxn
chrrlxn 3 หลายเดือนก่อน
เอ็นดูความสดใสของพี่ไอซ์ เสียงคือสูงไม่ไหวแล้ว555555
Gladiolus kakak
Gladiolus kakak 3 หลายเดือนก่อน
เทปนี้ไม่ควรให้มีดนนท์ ควรส่งถาดให้นนท์มากกว่า โป๊ะป๊ะๆๆ
Buntita Chatchavanraeungrit
Buntita Chatchavanraeungrit 3 หลายเดือนก่อน
ขาดคู่ธนนท์-ปอนด์ กับเจนนี่-ชานนท์นะคะ 😂
Baby Moon
Baby Moon 3 หลายเดือนก่อน
คู่ทีรอคอยมากนานนนนนน อยากให้เจอกันอิกหลายๆอีพีอ่ะ #พี่บ่าวกับต้าวน้อง พี่เจนนี่กับน้องนนท์ (นนท์ขายขำโครตเก่งเด็กหนุ่มสู้ชีวิตจริงๆ5555555)
Boontharika Yeunyong
Boontharika Yeunyong 3 หลายเดือนก่อน
นี่คือ ไผ่ ของ ไอซ์ 555
03 Chawatta Veerapoonyanuparp
03 Chawatta Veerapoonyanuparp 3 หลายเดือนก่อน
กินข้าวตอนดูอีพีนี้คือขำข้าวพุ่ง5555555
อัญชลี เสียงวิสูตร์
อัญชลี เสียงวิสูตร์ 3 หลายเดือนก่อน
ใช่ๆๆขำธนนท์กับเจนนี่จ้ะ
03 Chawatta Veerapoonyanuparp
03 Chawatta Veerapoonyanuparp 3 หลายเดือนก่อน
บังเอิญมีเเป้งง บังเอิญเว่อร์!!! หึ่ยยย ตกใจ
03 Chawatta Veerapoonyanuparp
03 Chawatta Veerapoonyanuparp 3 หลายเดือนก่อน
ขอนนท์คู่กับพี่เจนบ่อยๆ5555555
03 Chawatta Veerapoonyanuparp
03 Chawatta Veerapoonyanuparp 3 หลายเดือนก่อน
ธนนท์: เคยเห็นเเต่หลวงพ่อกายไม่เคยเห็นหลวงพ่อเกลื่อนด้วยนะเนี่ย
อัญชลี เสียงวิสูตร์
อัญชลี เสียงวิสูตร์ 3 หลายเดือนก่อน
ปล่อยมุกตลอดเลยคู่นี้น่ารักมากจ้ะ
abminy
abminy 3 หลายเดือนก่อน
ทีมภาคใต้คือบันเทิง แต่นนท์เอ้ยยยยย สะเดาะเคราะห์ลูกกกกกก เจนนี่คือสรุปทำสองจานเลยป่ะ 55555 สองเชฟขิงทับกันได้ตลอดเวลา 555555 โคตรน่ากินเลย จริงๆทำอาจจะไม่นานแต่มันนานเพราะขิงกันอยู่แน่ๆ ไอซ์คือน่ารักนะพูดเก่ง น่าเอ็นดู ในที่สุดใันก็เป็นจริงจัดทีมใต้มาเจอกัน มันได้อ่ะ!!!
ไกด์ ไกด์
ไกด์ ไกด์ 3 หลายเดือนก่อน
นนท์คือต้องมีซัมติงกับพยาบาลที่โรงบาลแน่ๆ
kanomwan Jeab
kanomwan Jeab 3 หลายเดือนก่อน
ผมไม่เคยจับขวดน้ำมัน5555
CHICKY
CHICKY 3 หลายเดือนก่อน
โบอา งูยักษ์ เอ็นดูวววววว5566555555555555
Park Palm
Park Palm 3 หลายเดือนก่อน
โบ๊ะบ๊ะกันหนักมากครัวพี่นนท์กับพี่เจนนี่ ขออีกกกกก สองเชฟแกล้งกันเก่งมาก555555 พี่ไอซ์คือบันเทิงไม่ไหว
thepalmyolive
thepalmyolive 3 หลายเดือนก่อน
พี่ไอซ์คือผู้เชี่ยวชาญด้านคุยคนเดียวเก่ง5555น่ารักมาก
DAVIKA NAMAUNGRUK
DAVIKA NAMAUNGRUK 3 หลายเดือนก่อน
อาหารควรหลีกเลี่ยงผงชูรส
DAVIKA NAMAUNGRUK
DAVIKA NAMAUNGRUK 3 หลายเดือนก่อน
ไม่เห็นด้วยกับการส่งเสริมให้ใช้ผงชูรส
Gee gei
Gee gei 3 หลายเดือนก่อน
ไอซ์น่ารั้กกกก
mildness
mildness 3 หลายเดือนก่อน
อยากให้เชิญ ใครก็ได้ในเที่ยวมั่วซั่วมา พี่ทอป พี่กัน โป้ ตั๋ว บิวกิ้น ใครก็ได้🥺
ต่อไป
NOAH BROUGHT DIXIE TO ZOO CULTURE
13:24
มุมมอง 423 731
ไม่แคร์
2:19
มุมมอง 84 909